Privacy Policy

Pedicurepraktijk Hilda hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en er wordt daarom zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Pedicurepraktijk Hilda houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– De verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.


Persoonsgegevens en doelen

Als Pedicurepraktijk Hilda ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Persoonsgegevens van klanten worden door Pedicurepraktijk Hilda verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of afspraak;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
– Rechtstreeks declareren van een behandeling bij de podotherapeut.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling (en) kan pedicure Hilda de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Geslacht;
– Adres
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geboortedatum
– Polis nummer zorgverzekeraar (indien nodig)

Naam, adres en contactgegevens worden gebruikt voor communicatie over de opdracht of afspraak met de klant. Adres en geboortedatum worden ook gebruikt om klanten te identificeren en te ontdubbelen. Daarnaast kunnen deze gegevens ook worden gebruikt voor communicatie met huisartsen (telefonisch of per brief via de klant), na overleg en uitdrukkelijke toestemming van de klant hiervoor. Het BSN nummer wordt opgeslagen voor contact met podotherapeuten, indien de klant door een podotherapeut is doorverwezen naar een medisch pedicure. De bovengenoemde persoonsgegevens (en soms een medisch verslag) worden gedeeld met de desbetreffend podotherapeut via een online beveiligd portaal, ontworpen door podotherapeuten speciaal voor communicatie met pedicures. Het polis nummer van de zorgverzekeraar is nodig om te vermelden op facturen indien de klant deze wil indienen bij zijn of haar zorgverzekeraar.

Opslag en beveiliging

De persoonsgegevens staan opgeslagen in een beveiligd boekhoudprogramma. Dit programma is alleen toegankelijk voor eigenaresse van Pedicurepraktijk Hilda, met inloggegevens. Daarnaast is de online omgeving beveiligd met een kwalitatieve firewall en wordt er iedere dag een back-up gemaakt van de gegevens op een beveiligde externe schijf. De persoonsgegevens kunnen dus door niemand anders worden ingezien. Een uitzondering is als er technische issues zijn met het boekhoudprogramma en de technische dienstverlening van de leverancier met toestemming van Pedicurepraktijk Hilda kan inloggen in het programma om het probleem te verhelpen. Zonder toestemming van Pedicurepraktijk Hilda kan ook de technische dienstverlening niet in het programma komen. Uw persoonsgegevens worden door Pedicurepraktijk Hilda opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de boekhouding voor maximaal 10 jaar.

Verstrekking aan derden

Nooit geef ik persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage of het wijzigen van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Vragen

Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!


Pedicurepraktijk Hilda
Anna Nabermanlaan 64
8265 TL Kampen
Tel: 038-3336886 / 06-54783067
Email: info@pedicurepraktijk-hilda.nl